RODO

Informacja przeznaczona dla osoby, której dane dotyczą.

Administratorem danych osobowych (ADO) zgromadzonych w związku ze złożeniem wniosku jest Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju z siedzibą w Leżajsku, ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk, NIP 816-10-00-067, REGON 690262671.

ADO przetwarza dane osobowe w zakresie wynikającym z wniosku o pożyczkę i załączników do niego, w celu realizacji procesu weryfikacji otrzymania i wykorzystania pożyczki, w szczególności przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy pożyczki, a także celach archiwalnych i statystycznych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli w związku z faktem, iż powyższe jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem, a także z uwagi na to, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, takich jak udzielenie pożyczki, czy ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń. Dane będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie w okresie 10 lat w celach archiwalnych i statystycznych, jak również na podstawie i w okresach dopuszczalnych przepisami prawa w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również przedmiotem sprzedaży, będą natomiast udostępniane podmiotom zewnętrznym, w tym podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli, ewaluacji i monitoringu działalności LSR oraz innym podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Zaproszenie do składania ofert - oprogramowanie antywirusowe (05/2017)

 

Protokół - wybór najkorzystniejszej oferty (dodano 12-06-2017 r.)

 

 


 

Niniejszym zapraszamy do składania ofert na dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby realizacji projektów:

  • "Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - Program Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, 
  • Wsparcie kapitałowe Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

w zakresie przedstawionym w formularzu oferty.

Zamówienie zostanie udzielone w trybie ustalonym przez Zamawiającego: przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do w/w ustawy, w niniejszym postępowaniu nie znajdują zastosowania, z wyjątkiem powinności złożenia oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Ww. oświadczenie stanowi część formularza oferty.


Termin złożenia oferty: 09.06.2017 r. do godz. 12.00;
Termin dostawy: od dnia zawiadomienia o wyborze oferty nie później niż do 27.06.2017 r.
Ważność licencji: 24 miesiące począwszy od 29.06.2017 r.
Miejsce dostawy: 37-300 Leżajsk, ul. Targowa 9;
Formy komunikacji: forma pisemna (Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk) lub elektroniczna (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.);
Forma i termin płatności: przelew w ciągu 14 dni od realizacji dostawy;
Forma składania ofert: elektroniczna na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemna.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z dostawą.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%; ocenie zostanie poddana wartość całej oferty.


Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe i eksploatacyjne (02/2017)

 

Protokół z postępowania (dodano 02-03-2017r.)

 


 

Niniejszym zapraszamy do składania ofert na „Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu Wsparcie Kapitałowe Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju” (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa) w zakresie przedstawionym w formularzu oferty.

Zamówienie zostanie udzielone w trybie ustalonym przez Zamawiającego: przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do w/w ustawy, w niniejszym postępowaniu nie znajdują zastosowania, z wyjątkiem powinności złożenia oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Ww. oświadczenie stanowi część formularza oferty.


Termin złożenia oferty: 27.02.2017r. do godz. 12.00;
Termin dostawy: w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o wyborze oferty;
Miejsce dostawy: 37-300 Leżajsk, ul. Targowa 9;
Formy komunikacji: forma pisemna (Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk) lub elektroniczna (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.);
Forma i termin płatności: przelew w ciągu 14 dni od realizacji dostawy;
Forma składania ofert: elektroniczna na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemna.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z dostawą.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%; ocenie zostanie poddana wartość całej oferty.


Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe (05/2017)

 

Protokół - wybór najkorzystniejszej oferty (dodano 12-06-2017 r.)

 

 


Niniejszym zapraszamy do składania ofert na „Dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektów: Wsparcie Kapitałowe Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju oraz Preferencyjne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - Program Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju” (współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa) w zakresie przedstawionym w formularzu oferty.

Zamówienie zostanie udzielone w trybie ustalonym przez Zamawiającego: przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do w/w ustawy, w niniejszym postępowaniu nie znajdują zastosowania, z wyjątkiem powinności złożenia oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Ww. oświadczenie stanowi część formularza oferty.


Termin złożenia oferty: 08.06.2017r. do godz. 12.00;
Termin dostawy: w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o wyborze oferty;
Miejsce dostawy: 37-300 Leżajsk, ul. Targowa 9;
Formy komunikacji: forma pisemna (Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk) lub elektroniczna (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.);
Forma i termin płatności: przelew w ciągu 14 dni od realizacji dostawy;
Forma składania ofert: elektroniczna na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemna.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z dostawą.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%; ocenie zostanie poddana wartość całej oferty.


Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert - materiały biurowe (11/2016)

 

Protokół z postępowania (28-11-2016r.)

 


 

Niniejszym zapraszamy do składania ofert na „Dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Wsparcie Kapitałowe Funduszu Pożyczkowego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju” (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa) w zakresie przedstawionym w formularzu oferty.

Zamówienie zostanie udzielone w trybie ustalonym przez Zamawiającego: przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do w/w ustawy, w niniejszym postępowaniu nie znajdują zastosowania, z wyjątkiem powinności złożenia oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Ww. oświadczenie stanowi część formularza oferty.


Termin złożenia oferty: 28.11.2016r. do godz. 12.00;
Termin dostawy: w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o wyborze oferty;
Miejsce dostawy: 37-300 Leżajsk, ul. Targowa 9;
Formy komunikacji: forma pisemna (Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk) lub elektroniczna (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.);
Forma i termin płatności: przelew w ciągu 14 dni od realizacji dostawy;
Forma składania ofert: elektroniczna na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pisemna.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Podane w ofercie ceny obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z dostawą.

Kryterium wyboru oferty: cena 100%; ocenie zostanie poddana wartość całej oferty.


Załączniki:

Kontakt

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk

tel. 17 242 79 08 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zamów newsletter